SC GROUP
  JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES   SC GROUP

Būtiskākie darbību reglamentējošie likumi un normatīvie akti:

Starptautiskie normatīvie akti

 • ISPS kodekss – Starptautiskais kuģu un ostas iekārtu aizsardzības kodekss (International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code))
  • <+> English
  • <+> Latviski
  • <+> Russian
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 725/04 „Par kuģu un ostu aizsardzības stiprināšanu” 2004. gada 31. marts.
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/65/EK „Par Ostu aizsardzības pastiprināšanu” 2005. gada 26. oktobris.
 • <+> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 562/2006 ( Šengenas Robežu Kodekss ).
 • <+> Eiropas Padomes Direktīva 2008/114/EK "Par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību" 2008. gada 8. decembris (Dokuments attiecas uz EEZ).
 • Eiropas Komisijas Regula 2005/884/EK, ar kuru nosaka procedūras Komisijas pārbaužu veikšanai jūras satiksmes drošības jomā. 2005. gada 10. jūnijs(Dokuments attiecas uz EEZ).
 • SJO rezolūcija A.887(21) – SJO Asamblejas rezolūcija A.887(21) „Pasaules jūras avāriju un drošības sakaru sistēmas reģistrācijas datubāzē esošās informācijas iegūšana, veidošana un koriģēšana”
 • SJO rezolūcija A.857(20) – SJO Asamblejas rezolūcija A.857(20) „Norādījumi kuģu satiksmes vadībai”
 • COLREG – 1972.gada Konvencija par starptautiskajiem kuģu sadursmju novēršanas noteikumiem
 • IMDG kodekss – Starptautiskais jūrasbīstamo kravu kodekss
 • MARPOL – 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņošanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols ar pielikumiem
 • Helsinku konvencija – 1992.gada Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību
 • INF kodekss – Starptautiskais kodekss par iepakotas radioaktīvas kodoldegvielas, plutonija un radioaktīvo atkritumu ar augstu radioaktivitātes līmeni drošu pārvadāšanu uz kuģiem
 • SJO Rekomendācijas drošai bīstamo kravu transportēšanai un ar to saistītajām aktivitātēm ostās (IMO Recommendations on the Safe Transport of Dangerous Cargoes and Related Activities in Port Areas, SJO cirkulārs MSC/Circ.675)
 • SJO Kravu drošas kraušanas un nostiprināšanas kodeksu ar tā labojumiem (IMO Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing, SJO rezolūcija A.714(17))
 • 1997.gada „Ro-ro termināļu droša darbība” (ICHCA Safe Operation of Ro-ro Terminals, 1997)
 • SJO Beramkravu kuģu iekraušanas un izkraušanas drošas prakses kodeksu (BLU kodekss, Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code), SJO rezolūcija A.862(20))
 • SJO, Starptautiskās darba organizācijas, ANO Eiropas ekonomisko lietu komitejas izdotās Vadlīnijas kravas transporta vienību iepakošanai (IMO/ ILO/ UN ECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs), 1997)
 • Starptautisko graudu beramkravu drošas pārvadāšanas kodeksu (International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk, SJO rezolūcija MSC.23(59))
 • SJO Drošas prakses kodeksu kokmateriālu pārvadāšanai uz kuģa klāja un tā grozījumus (Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes, as amended, SJO rezolūcija A.715(17))
 • 1998.gada „Droša darbība uz konteineru kuģiem” (ICHCA Safe Working on Container Ships, 1998)
 • Konvencija par rūpniecisko avāriju pārrobežu iedarbību, ratificēta 07.04.2004

Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumi:

 • <+> Nr.746 "Noteikumi par kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījumu, izpildi un uzraudzību", pieņemti 22.12.2015.
 • <+> Nr.745 "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertificēšanas un darbības uzraudzības kārtība", pieņemta 22.12.2015.
 • <+> Nr.683 "Kuģa aizsardzības trauksmes signālu sakaru tīkla darbības nodrošināšanas kārtība”, pieņemti 22.08.2006.
 • <+> Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība", pieņemti 06.07.2021.
 • <+> Nr.697 "Robežšķērsošanas vietas režīma noteikumi", pieņemti 27.07.2010.
 • <+> Nr.339 „Noteikumi par ostu formalitātēm”, pieņemti 15.05.2012.
 • Nr.658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju", pieņemti 07.11.2017.
 • Nr.716 "Minimālās prasības obligātā civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam", pieņemti 20.12.2017.
 • Nr.810 „Automātiskās identifikācijas sistēmas (AIS) un Tālās darbības identifikācijas un sekošanas (LRIT) sistēmas darbības nodrošināšanas, datu izmantošanas un aprites kārtība”, pieņemti 18.12.2018.
 • Nr.1164 „Ostas valsts kontroles kārtība”, pieņemti 21.12.2010.
 • Nr.1171 „Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos”, pieņemti 21.12.2010.
 • Nr. 721 "Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu", pieņemti 03.08.2010.
 • Nr.455 „Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība”, pieņemti 08.10.2002.
 • Nr.1599 ,,Noteikumi par Latvijas valsts karoga lietošanas kārtību uz kuģiem”, pieņemti 22.12.2009.
 • Nr.561 ,,Jūras negadījumu un jūras incidentu izmeklēšanas kārtība”, pieņemti 12.07.2011.
 • Nr.280 „Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām”, pieņemti 26.04.2005.
 • Nr.417 „Industriālās drošības sertifikātu noteikumi", pieņemti 10.07.2018
 • Nr.21 „Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi”, pieņemti 06.01.2004.
 • Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”, pieņemti 19.04.2016.
 • Nr.674 "Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi", pieņemti 06.09.2005.
 • Nr.143 "Beramkravu kuģu drošas kraušanas noteikumi" , pieņemti 14.02.2006.
 • Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus", pieņemti 20.08.2002.
 • Nr.674 "Noteikumi par sprādzienbīstamiem, ugunsbīstamiem un īpaši svarīgiem objektiem, kuros izveidojami ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienesti", pieņemti 03.08.2004.
 • Nr.231 “Sprādzienbīstamā vidē lietojamo iekārtu un aizsargsistēmu noteikumi”, pieņemti 19.04.2016.
 • Nr.209 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi", pieņemti 12.04.2016.
 • Nr.300 "Darba aizsardzības prasības darbā sprādzienbīstamā vidē", pieņemti 10.06.2003.
 • Nr.279 "Noteikumi par ugunsgrēku un glābšanas darbu uzskaiti", pieņemti 17.04.2012.
 • Nr.639 "Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu izveidošanas kārtība", pieņemti 11.11.2003.
 • Nr.686 "Noteikumi par iestāžu organizāciju, komercsabiedrību un pašvaldību ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu funkcijām un tiesībām", pieņemti 09.12.2003.
 • Nr.131 “Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību”, pieņemti  07.03.2017.
 • Nr.297 “Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests veic un vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus”, pieņemti 05.05.2016.
 • Nr.377 "Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos", pieņemti 22.04.2004.
 • Nr.226 "Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu", pieņemti 29.04.2003.
 • Nr.494 “Atkritumu pārvadājumu uzskaites kārtība”, pieņemti 07.08.2018.
 • Nr.582 „Iekšējās drošības dienesta reģistrācijas kārtība”, pieņemti 13.10.2015.
 • Nr.757 „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi”, pieņemti 09.12.2014.
 • Nr.1060 "Noteikumi par bīstamo un piesārņojošo kravu apriti un kontroli ostās", pieņemti 15.09.2009.

Latvijas Republikas Likumi:

 • <+> Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums, Pieņemts: 31.10.2002., īpaši 76.pants.
 • Administratīvās atbildības likums, Pieņemts: 25.10.2018
 • Latvijas Republikas Satversme, pieņemts 15.02.1922.
 • Darba likums, pieņemts 20.06.2001.
 • Darba aizsardzības likums, pieņemts  20.06.2001.
 • Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", pieņemts 24.09.1998.
 • Aizsargjoslu likums, pieņemts 05.02.1997.
 • Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums, pieņemts 01.04.1998.
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums, pieņemts 28.10.2010
 • Teritorijas attīstības plānošanas likums, pieņemts 13.10.2011.
 • Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējumu", pieņemts 13.11.1998.
 • Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, pieņemts 07.12.1984.
 • Krimināllikums, pieņemts 17.06.1998.
 • Likums "Par atbilstības novērtēšanu", pieņemts 08.08.1996.
 • Likums "Par piesārņojumu", pieņemts 15.03.2001.
 • Likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību", pieņemts 26.10.2000.
 • Enerģētikas likums, pieņemts 03.09.1998.
 • „Likums par ostām”, pieņemts 22.06.1994.
 • Likums "Par valsts noslēpumu", pieņemts 17.10.1996.
 • Nacionālās drošības likums, pieņemts14.12.2000.
 • Likums "Par policiju", pieņemts 04.06.1991.
 • Likums "Par izņēmuma stāvokli", pieņemts 02.12.1992.
 • Epidemioloģiskās drošības likums, pieņemts11.12.1997.
 • Mobilizācijas likums, pieņemts 30.05.2002.
 • Dzelzceļa pārvadājumu likums, pieņemts 21.12.2000.
 • Autopārvadājumu likums, pieņemts 23.08.1995.
 • Informācijas atklātības likums, pieņemts 29.10.98.
 • Fizisko personu datu apstrādes likums, pieņemts 21.06.2018.
 • Ārstniecības likums, pieņemts 12.06.1997.
 • Muitas likums, pieņemts 02.06.2016.
 • Latvijas Republikas valsts robežas likums, pieņemts 12.11.2009.
 • Jūras kodekss, pieņemts 29.05.2003.
 • Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, pieņemts 05.05.2016.
 • Vides aizsardzības likums, pieņemts 02.11.2006.
 • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, pieņemts 24.10.2002.
 • Autortiesību likums, pieņemts 06.04.2000.
 • Apsardzes darbības likums, pieņemts 13.02.2014.

 

Lapa pēdējo reizi pārskatīta: 17.05.2019

--------------------
JAUNUMI PAKALPOJUMI INFORMĀCIJA PAR MUMS NODERĪGAS SAITES
SIA “SC GROUP”
Brīvības iela 62-19, Rīga, LV-1011, Latvija, Mob.tel. +371 29227329, e-pasts: info@scgroup.lv